Miki Liukkonen (2)

Polish rights to Miki Liukkonen’s O sold to Insignis! Polish rights to Miki Liukkonen's O (WSOY, 2017) have been sold to Insignis!...
O O Shortlisted for the 2018 Runeberg Prize, the 2017 Finlandia Prize, and the Bothn...